گرایش جنسی درواقع الگوی ثابت تمایلات جنسی فرد است. برای مثال اگر فرد معمولا به هم جنس خود از نظر جنسی و اجتماعی و عاطفی سوق پیدا می‌کند، گرایش جنسی او را هم جنس گرایی می‌دانند. معمول‌ترین گرایش جنسی دگرجنس گرایی است که در آن زن به مرد و مرد به زن گرایش دارد. اما گرایش‌های جنسی دیگری هم وجود دارد. خیلی از افرادی که در هویت جنسی‌شان دچار مشکل می‌شوند، درواقع درگیر یک گرایش جنسی غیرنرمال هستند و به نوعی از آن اطلاع ندارند. با اینکه تمایل جنسی آن‌ها به طوری است که با عرف جامعه تعارض داشته باشد. همه این مسائل آسیب‌های روحی و روانی زیادی را در پی دارد.

در ادامه این مقاله از سلامت زیستی با ما باشید در در خصوص انواع گرایش جنسی با هم صحبت کنیم.

انواع گرایشات جنسی

در بیشتر کشورها گرایش به جنس مخالف و هم جنس گرایی شناخته شده‌ترین گرایشات جنسی هستند. درحالی که ما گرایش‌های متعدد دیگری هم داریم که برخی از آن‌ها پذیرفته شده و قابل قبول و بعضی هم کمی غیرواقعی و تعجب برانگیز هستند. گرایشات جنسی با انحراف جنسی فرق دارد و نباید آن‌ها را با هم اشتباه بگیریم. با بیشتر شدن اطلاعات نسبت به انواع گرایشات جنسی می‌توانید تفاوت این دو را بهتر متوجه شوید. این شناخت همچنین به شما کمک می‌کند تا ریشه و علت برخی از رفتارهای غیرعادی جنسی را بشناسید و در صورتی که در این زمینه خود یا اطرافیان‌تان با مشکلی مواجه هستید، آن را برطرف کنید. حداقل ۱۵ تا گرایش جنسی شناخته شده وجود دارد که ۶ تای آن‌ها گرایشان جنسی اصلی و قابل قبول‌تر هستند. در ادامه آن‌ها را ذکر می‌کنیم.

گرایشات جنسی اصلی

دگرجنس گرایی (Heterosexual)

دگرجنس گرایی رایج‌ترین نوع گرایش جنسی است که در آن فرد به جنس مخالف خود تمایل و کشش دارد.

همجنس‌گرایی (Homosexual)

شما احتمالا درباره گرایش هم جنسی گرایی شنیده باشید. هم جنس گرایی به وضعیتی اشاره دارد که در ان فرد به افراد هم جنس خود تمایل و کشش دارد. این نوع گرایش می‌تواند ناشی از مشکلات جنسی و هورمونی باشند. اما خب هستند کسانی که هیچ گونه مشکلی فیزیولوژیکی ندارند اما هم جنس‌گرا هستند.

هر دو جنس گرایی ( Bisexual)

کسانی که این گرایش را دارند تمایلاتشان به یک جنس خاص محدود نمی‌شود. بلکه به هر دو جنس تمایل دارند و می‌توانند با مرد و زن رابطه جنسی داشته باشند.

بی جنس گرایی (Asexual)

بی جنس گرایی یا غیرجنس گرایی به این معنی است که فرد هیج گونه گرایش جنسی ندارد. اگرچه تعداد این افراد زیاد نیست اما به هر حال نمی‌توان وجودشان را کتمان کرد. جالب است بدانید که آیزاک نیوتن هم یک بی‌جنس گرا بوده است.

همه جنس گرایی (Pansexual)

همه جنس گراها کسانی هستند که فارغ از جنسیت تمام گرایشات جنسی را در خود دارند. درواقع این افراد یک نسخه پیشرفته‌تر از دو جنس‌گراها هستند.

خودجنس گراها (Autosexual)

خود جنس گراها کسانی هستند که فقط به خودشان گرایش جنسی دارند و گرایش نسبت به دیگران برای‌شان جذاب نیست.

دیگر گرایشات جنسی

چند جنس گرایی (Polysexual)

کسانی که این نوع گرایش جنسی را دارند در دسته بالاتری از دوجنس گراها و دسته پایین‌تری از همه جنس‌گراها قرا می‌گیرند. آن‌ها تقریبا می‌توانند به وسیله تمامی جنیست‌ها برانگیخته شوند. با این حال این طیف شامل همه نمی‌شود. چند جنس گراها شامل تراجنیست‌ها، خارج از جنسی‌ها (هم مرد و هم زن، نه مرد و نه زن، بینابین زن و مرد، جنسیت مبهم) جنسیت سوم‌ها (کسانی که خود را جنسیت جدیدی می‌دانند) تمایل داشته باشند.

خرد جنس گراها (Sapiosexual)

زمانی که فرد بر اثر درک یا خرد و هوش شخصی مشاهده تمایل جنسی به فرد مورد نظر پیدا می‌کند، به وی خرد جنس گرا گفته می‌شود. این نوع میل جنسی به جنسیت فرد ربطی ندارد چرا که فرد در این زمینه جذب هوش فرد شده است و نه جنسیت او.

کم جنس‌گراها (Graysexual)

کسانی که همیشه گرایش جنسی ندارند و خیلی کم به این موضوع کشیده می شوند. اماخب میزان محدود گرایش جنسی که دارند، باعث می‌شود که جز بی‌جنس‌گراها نباشند.

دو جنسه گرایی (Androgynsexual)

کسانی که فقط به افرادی گرایش جنسی دارند که هر دو خصوصیت زنانگی و مردانگی را در خود داشته باشند. به عبارت دیگر میل جنسی این افراد در مورد افراد هرمافرودیت یا به صورت عامیانه دو جنسه برانگیخته می‌شود.

مرد گرایی (Androsexual)

این نوع گرایش شامل گرایش تنها به جنس مرد است.

زن گرایی (Gynesexual)

این نوع گرایش هم بیانگر گرایش فرد به جنسیت زن است.

جنیست گرایی نامشخص (Pomosexual)

کسانی که خودشان جزئی از دسته بندی‌های متداول گرایش جنسی نمی‌دانند و نمی‌خواهند هیچ برچسب خاصی را بپذیرند.

تراجنس گرایی (Skoliosexual)

کسانی که گرایش جنسی نسبت به تغییر جنس داده‌ها یا خارج از جنیست‌ها دارند.