میل جنسی مردان تحت تاثیر عوامل مختلفی می تواند کم یا زیاد شود. تغذیه یکی از مهم‌ترین مواردی است که روی میزان میل جنسی افراد تاثیر دارد.

در این مقاله از سلامت‌زیستی با ما باشدی تا خوراکی هایی که می‌توانند میل جنسی مردان را کاهش دهند یا تاثیر مخربی روی آن بگذارند را با هم بررسی کنیم.