ارگاسم به آزاد شدن مواد اعتیادآور مانند دوپامین کمک می‌کند. دوپامین نام انتقال دهنده‌های عصبی است که باعث لذت می شوند. اما کارزا باعث ترشح هورمون عشق یا هم اغوشی به نام اکسی‌توسین می شود که برای مدت بیشتر در بدن می‌ماند. و تاثیر آن از پایداری بیشتری برخوردار است.

کارزا یا رابطه جنسی بدون ارگاسم باعث صمیمی تر شدن روابط زوجین می‌شود