بیشتر مردان متوجه شباهت زیاد روابط جنسی با ورزش و تاثیر آن روی قلب هستند و خودشان بعد از هر رابطه جنسی عملکرد بهتر قلب را احساس می‌کنند. کهنسالی و کم تحرکی باعث می‌شود که حتی تاثیر روابط جنسی بر قلب اهمیت بیشتری هم پیدا کند. هر چند هنوز در مورد این موضوع ابهاماتی هم وجود د ارد اما اینکه بدانید روابط جنسی می‌تواند به سلامت و بهبود عملکرد قلب کمک کند، مسئله مهمی است و انگیزه شما را برای داشتن زندگی جنسی بهتر و بایکفیت‌تر بیشتر می‌کند.

در ادامه این مقاله از سلامت زیستی ما را همراهی کنید تا اطلاعات بیشتری درباره این موضوع به دست بیاوریم.