بلوغ بیش از هر چیزی به تغییرات بدنی و ظاهری شما مربوط است این دگرگونی با نام بلوغ جسمی شناخته می‌شود اما انواع دیگری از بلوغ هم وجود دارد که شامل بلوغ روانی یا جنسی یا عقلی فرد است.

بلوغ جسنی معمولا در نوجوانی رخ می‌دهد و بلوغ روانی کمی بعد از آن و همچنین پس از بلوغ جسمی رخ می‌دهد. بلوغ اجتماعی مرحله تکاملی بلوغ انسان است که باعث تعیین شخصیت اجتماعی فرد می شود. در ادامه این مقاله از سلامت زیستی با ما باشید تا بیشتر در خصوص بلوغ جنسی صحبت کنیم.